home
Esthetische Pedicure
medische pedicure
paraffine behandeling
spa behandeling
eelt & eeltpitten
ingroeiende nagels
eeltpit
kalk en schimmelnagels
nagelbeugel
halux valgus
hamerteen
tarieven
tegemoetkomingen
de voorzorg
liberale vakbond
oz
vlaams neutraal ziekenfonds
contact
page
producten


algemene Voorwaarden
privacy beleid

Algemene voorwaarden

Care 4 You (BE 0740642906)

  1.  Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Care 4 You  en een cliënt waarop Care 4 You deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  1.  Diensten

Care 4 You zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

  1.  Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend na afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, via email of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Care 4 You door te geven. De afmelding kan telefonisch, per e-mail of online geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Care 4 You 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorrekenen.

Bij niet-geannuleerde afspraken die toch leiden tot een afwezigheid van de cliënt op de afspraak zal dus de behandeling aangerekend worden. Als in deze gevallen de cliënt toch een nieuwe afspraak wenst, zal een voorschot van minimum 10€ worden gevraagd alvorens de nieuwe afspraak te bevestigen.

Bij verhindering van de afspraak door Care 4 You dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt. (Overmacht is een gebeurtenis buiten elk aanwijsbaar menselijk handelen, zoals een overlijden, een plotse ziekte, een vulkaanuitbarsting, een aardbeving, een overstroming, een tsunami, een meteoorinslag….)

  1.  Tarieven en betaling

Care 4 You vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website www.care4youhoboken.be 

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, cash of via mobiele betaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overschrijving  betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om het bedrag per omgaande over te maken aan Care 4 You. Care 4 You  is gerechtigd om voor niet betaalde behandelingen een incassobureau in te schakelen.


 

  1.  Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Care 4 You. De persoonlijke gegevens worden door Care 4 You opgenomen in een computersysteem en behandeld volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

  1.  Geheimhouding

Care 4 You is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Care 4 You verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

  1. Aansprakelijkheid

Care 4 You kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

  1.  Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Care 4 You.

Care 4 You dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Care 4 You de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Care 4 You en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

  1.  Gedrag

De cliënt dient zich volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Care 4 You het recht de samenwerking stopt te zetten.

  1.  Recht

Op elke overeenkomst tussen Care 4 You en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing

  

Care 4 You

Tijd voor jezelf....

    Volg ons

Algemene Voorwaarden / Privacybeleid