algemene Voorwaarden
privacy beleid
home
Esthetische Pedicure
medische pedicure
paraffine behandeling
spa behandeling
eelt & eeltpitten
ingroeiende nagels
eeltpit
kalk en schimmelnagels
nagelbeugel
halux valgus
hamerteen
tarieven
tegemoetkomingen
de voorzorg
liberale vakbond
oz
vlaams neutraal ziekenfonds
contact
page
producten

    Volg ons

Algemene Voorwaarden / Privacybeleid

Care 4 You

Tijd voor jezelf....

Policy Gegevensbescherming (GDPR)

Care 4 You (BE 0740642906)

Verwerking van persoonsgegevens van klanten


1. Inleiding

Ik, Eva Van Robbroeck, gespecialiseerde- en oncologische voetverzorger, hecht veel belang aan het veilig, transparant en verantwoordelijk verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van mijn klanten.

Als gespecialiseerde- en oncologische voetverzorger wil ik mijn klanten door middel van deze Policy Gegevensbescherming over deze verzameling en verwerking van persoonsgegevens informeren.

Deze Policy Gegevensbescherming is van toepassing op elke individuele klant.


2. Verwerkingsverantwoordelijke

De gespecialiseerde- en oncologische voetverzorger is de verantwoordelijke van de persoonsgegevens van de klant.

De gespecialiseerde- en oncologische voetverzorger verklaart dat zij als verwerkingsverantwoordelijke de Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming en de bepalingen van de Algemene Europese Verordening Gegevensbescherming dd. 27 april 2016 vanaf haar inwerkingtreding op 10 juni 2020 nauwgezet naleeft.

De gespecialiseerde- en oncologische voetverzorger zal als verwerkingsverantwoordelijke steeds alle persoonsgegevens op een eerlijke, proportionele en rechtmatige wijze verwerken, voor de doeleinden die in deze Policy Gegevensbescherming worden opgelijst.


3. Persoonsgegevens

De gespecialiseerde- en oncologische voetverzorger verzamelt en verwerkt onder meer volgende categorieën van persoonsgegevens, al dan niet in papieren, elektronische of geautomatiseerde vorm:


4. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Een overzicht van de gegevens, hun doeleinden en de rechtsgrond voor deze verwerkingen.


5. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door de gespecialiseerde- en oncologische voetverzorger bewaard en verwerkt in de periode dat de klant in behandeling is.

De persoonsgegevens van de klant zullen in elk geval na een termijn van vijf jaar vanaf de laatste behandeling uit het systeem van de gespecialiseerde- en oncologische voetverzorger worden verwijderd, behoudens de persoonsgegevens die de gespecialiseerde- en oncologische voetverzorger -op basis van specifieke wetgeving- langer moet bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.


6. Rechten en klanten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft elke klant volgende rechten:


De klant kan vermelde rechten uitoefenen door zich te wenden tot de gespecialiseerde- en oncologische voetverzorger. De gespecialiseerde- en oncologische voetverzorger stelt alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met de persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien de klant toch van oordeel is dat zijn rechten geschonden zijn en hij binnen mijn onderneming voor zijn bezorgdheid geen gehoor zou vinden, staat het hem vrij een klacht in te dienen bij: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 02/274.48.00

De klant kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer hij meent dat hij schade zou lijden als gevolg van de verwerking van zijn persoonsgegevens door de gespecialiseerde- en oncologische voetverzorger.


7. Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens van de klant die door de gespecialiseerde- en oncologische voetverzorger worden verzameld zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derden. Het betreft volgende gegevens:


Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven in gevolge van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. De gespecialiseerde- en oncologische voetverzorger zal in dat geval redelijke inspanningen leveren om de klant vooraf te informeren over deze meldingen aan andere derde partijen. De klant erkent en begrijpt evenwel dat die bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar zijn en is dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.


8. Technische en organisatorische maatregelen

De gespecialiseerde- en oncologische voetverzorger neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de gegevens volgens een afdoende veiligheidsniveau te verwerken en de persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing of kennisgeving ter vergissing aan derden evenals andere niet toegestane verwerkingen van deze gegevens.


9. Toestemmingsformulier

Het toestemmingsformulier kan door u worden ondertekend bij onze kennismaking.